top of page
תמא 38.jpg

תמ"א 38

מימון בנקאי לפרויקט תמ"א 38 הינו אחד המורכבים במימון פרויקטים בנדל"ן בעיקר בשל היבטים משפטיים ורישום הבטוחה לטובת הבנק.   

 יזמים הפונים לבנקים/גופי מימון חוץ בנקאיים להשגת מימון נדרשים לעמוד במספר קריטריונים מהותיים כגון:

  • ותק וניסיון בתחום או לפחות בתחום הבנייה

  • איתנות פיננסית או יכולת להעמדת הון עצמי בשיעור 20%-30% מסך עלויות הפרויקט

  • חתימות כל הדיירים ע"ג הסכם עם היזם

  • פתרון לשעבוד הזכויות / רישום בטוחה לטובת הבנק  ע"י יצירת יחידת רישום חדשה בדרך של תיקון צו בית משותף, שלאחריו תיווצר תת-חלקה חדשה, אשר יכולה לשמש כבטוחה לטובת הבנק.

  • היתר בנייה

  • דוח אפס המציג רווחיות של לפחות 15% מסך עלויות הפרויקט

  • כיסוי ביטוחי ועוד.   

טיפול נכון ומקצועי במימון פרוייקטי תמ"א 38 יכול לסייע רבות בהוצאה לפועל של הפרוייקט ולהצלחתו הכלכלית.

הטיפול מול הבנק/הגורם החוץ בנקאי הינו מורכב, הדוק ודורש מקצועיות וניסיון רבים.

חברת בטר צ'וייס מוכרת, מוערכת ומקובלת על ידי הבנקים המממנים כגוף מלווה, דבר אשר מקל מאד על קידום הפרוייקט מולם.

החברה מלווה את לקוחותיה כגוף מקצועי וכזרוע מתאמת בין כל הגורמים המעורבים אל מול הגוף המממן החל משלב בנית תיק המימון לפרויקט, בנית דו"ח אפס למקסום פוטנציאל הפרוייקט, הצגת הפרוייקט ואישורו בוועדת אשראי ועד לגיבוש הסכם מימון סופי מול המחלקה המשפטית בבנק והתחלת הליווי לפרויקט בפועל.

קיימת אפשרות לליווי היזם גם לאורך תקופת בצוע הפרויקט כזרוע מתאמת בין השמאי המפיק דוחות ביצוע חודשיים לבין הגוף המממן המאשר את התשלומים הנדרשים במסגרת ליווי בנייה סגור לספקים וקבלני הפרויקט.

bottom of page