top of page
קב רכישה.jpg

קבוצות רכישה

כאשר בנק או כל גוף מממן אחר בוחן פרויקט במסגרת קבוצת רכישה מתוך מטרה להעמיד לו לווי פיננסי, ינתן דגש גדול מאוד בבחינת זהות המארגן ושאר נותני השירותים.

תהליך גיוס האשראי לקבוצת רכישה הינו מהמורכבים בתחום האשראי. ככלל ניתן לומר כי בנקים אינם ססים להעמיד אשראי וללוות קבוצות רכישה, שכן לא מדובר ביזם/קבלן בניין  שזו התמחותו העיקרי ואשר בחן את כל מרכיבי הפרויקט ואשר הבנק נשען (להבדיל מחברי קבוצת רכישה) על חוסנו הפיננסי ולא רק על הפרויקט הספציפי לגביו נדרש האשראי.    

אישור פרויקט לליווי פיננסי במסגרת קבוצת רכישה דורש עבודה מול שתי מחלקות שונות בבנקים:  

  • "סקטור נדל"ן - שם ייבחן הפרויקט ברמת המאקרו דהיינו מצב סטטוטורי והיתרים, מצב משפטי וזכויות המשתתפים, מבני הבעלויות בפרויקט, היתכנות הפיננסית של הפרויקט, תקציב הפרויקט, חשיפות וסיכונים, עלויות לסוגי האשראי במהלך הפרויקט וכו. כו כן, יבחנו הסכמי השיתוף ואר ההסכמים הקשור בפרויקט. רק לאחר אישור הפרוייקט על ידי סקטור נדל"ן, ינתן אור ירוק להתקדמות לקראת וועדת אשראי.     
  • "סקטור משכנתאות" – שם תבוצע דקדקנית של השותפים הפרטיים בפרויקט ובכלל זה היסטוריה בנקאית, כושר השתכרות וכושר החזר. חשוב לציין שהתקנות החדשות בתחום המשכנתאות חלות גם על רוכשים במסגרת קבוצת רכישה, קרי היקף המימון לדירה ראשונה יעמוד על עד 75% ואילו לרוכשים להם זו דירה שניה ואילך יינתן ליווי של עד 50% משווי הדירה כגמורה ומוכנה למגורים.

 

בקבוצת רכישה לרוב ניתנת למארגן הקבוצה אופציה מוגבלת בזמן לגיבוש הקבוצה. אי לכך, יש חשיבות קריטית  לאיתור השותפים וביצוע חיתום מקדים לכל שותף. כל שותף שלא יאושר בהמשך על ידי הבנק יפריע להתקדמות הקבוצה וידרש עבורו פתרון הולם אחר.

 

בטר צ'וייס מתמחה בלווי ויעוץ פיננסי לקבוצות רכישה למגורים ולפרויקטים מסחריים.

החברה מלווה מארגני קבוצות מהמובילים בארץ אשר בנו ובונים מאות יחידות דיור ואלפי מר' של משרדים ושטחי מסחר.

 

השירות:

  • ליווי וייעוץ צמוד למארגני הקבוצה בנושאי התאגדות המשתתפים ובנייה אסטרטגית של מתווה העסקה.

  • בחינת מקדמית של כל שותף לקבלת אשראי והצפי לאישור אשראי עבורו לאחר גיבוש הקבוצה.

  • סיוע בהכנת דוחות פיננסים ודוחות איזון ראשונים למארגני הקבוצה.

  • עבודה מול שמאי/מפקח לבנית דוח אפס אופטימלי.

  • לווי עורך דין הקבוצה מול המח' המשפטית של הבנק/הגורם המממן.

  • בניית תיק מימון לוועדות אשראי ואישור הפרויקט בסקטור נדל"ן.

  • אישור בקשת אשראי לכל שותף בקבוצה באופן פרטני.

  • אפשרות למחזור האשראי לפרטיים לאחר סיום הפרויקט.
bottom of page